CONVOCATORIA 2022

AIGÜES DE BLANES, S.A.

RAS INTERIM (www.ras-interim.es) junt amb l’empresa municipal mixta d’Aigües de Blanes, SA (ABSA), precisa la creació d’una borsa de treball d’Auxiliars Administrati-us/ves.

Per participar en aquesta convocatòria pública i, seguint el plec de bases adjunt, els candidats que compleixin amb els requisits descrits, hauran de presentar las seves candidatures, junt amb la documentació requerida i el document LOPD de protecció de dades signat, dintre del termini estipulat, dirigint-se al següent correu electrònic: blanes@ras-interim.es, indicant al ASSUMPTE del correu electrònic NOM + COGNOMS + Ref. ABSA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Curriculum Vitae
 • Fotocopia del DNI
 • Fotocopia de la Titulació EXIGIDA
 • Informe de vida laboral (o similar per tal d’acreditar l’experiència laboral)
 • Documents acreditatius de la seva formació i experiència laboral.

PRINCIPALS CONDICIONS REQUERIDES

 • Tenir complerts els 18 anys d’edat.
 • Nacionalitat espanyola o UE
 • Acreditar la formació mínima de Graduat Escolar o d’ESO.
 • Acreditar els coneixements del català i castellà

RESPONSABILITATS

 • Atenció telefònica i presencial als clients.
 • o Correcta execució de la feina assignada i en reportar davant el seu cap immediat, i en el control de les entrades i sortides de caixa i en el quadre correcte del flux de caixa.

Consultar les funcions generales i especifiques detallades dins del plec de bases.